Diaconaat

Kerstmaaltijd 2019De diaconie stimuleert door haar collectebeleid, door de berichtgeving over haar activiteiten, maar ook door projecten de gemeente om de blik naar buiten te richten: zowel dichtbij naar de wijk waarin de Westerkerk zich bevindt als verder naar de stad en de wereld toe.

Het omzien naar elkaar komt tot uiting in de activiteiten van vrijwilligersgroepen zoals de Amnesty schrijfgroep, de Tref.-maaltijd, de collectantengroep, de koffie schenkgroep en de commissie van ontvangst. Rond de kerst- en paasdagen worden ouderen en zieken in de gemeente verrast met een attentie. De diakenen in de Westerkerk functioneren voor een belangrijk deel op het niveau van stimuleren en begeleiden. Het uitvoerende werk wordt voor een belangrijk deel verricht door vrijwilligers.
Vanzelfsprekend hebben de diakenen hun taken in de eredienst. Als lid van de Kerkenraad rouleren zij ook als ouderling-van-dienst tijdens kerkdiensten. Zij dragen zorg voor het opstellen van de teksten behorend bij het collecteren, maken collecteroosters en dragen zorg voor de ondersteuning tijdens en rondom het Heilig Avondmaal.
Tenslotte is de diaconie betrokken bij het diaconaal binnenstadsoverleg dat vraagstukken van gemeenschappelijk belang bespreekt waaronder collectedoelen, het slavernijverleden, maatschappelijke zorg en de sociale problematiek in de binnenstad.
De diaconie staat open om nieuwe diaconale initiatieven vanuit de gemeente te ondersteunen.te ondersteunen.

Individuele hulpverlening

Het omzien naar elkaar, de hulpvaardigheid ten opzichte van de ander vormt het hart van het diaconale werk. Het helpen waar geen of onvoldoende hulp in de buurt is, het signaleren van verborgen armoede en het openstaan voor de noden die zich voordoen, maken dat het diaconale werk veelzijdig is.
De diakenen willen duidelijk herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor bezoekers die bijgestaan willen worden in praktisch, financieel of pastoraal opzicht. De diaconie laat zich regelmatig door de koster, bureaucoördinator en vaste vrijwilligers informeren over gevallen van bijzondere nood. Indien nodig worden mensen doorverwezen.
Een grote mate van anonimiteit en vertrouwelijkheid voor wie de Westerkerk bezoeken of zich er thuis voelen, dient te zijn gewaarborgd. Het vereist vaak een subtiele aanpak om daarbij diaconale noden te signaleren en zo nodig – in overleg met de pastorale ouderlingen - te helpen.

Jaardoelen

Bij het vaststellen van de collectedoelen voor de wijkdiaconie is er het streven om te werken met een jaardoel of jaarthema. Voor 2022 is gekozen voor ondersteuning van de Stichting De Regenboog, die zich inzet onder meer voor de opvang en ondersteuning van daklozen en uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam middels inloophuizen, tijdelijke huisvesting, hulp bij het vinden van werk. Zie voorts: www.deregenboog.org.

Andere doelen

Naast het jaardoel collecteert de diaconie voor actuele noden in de wereld en draagt zij onder meer financieel bij aan de activiteiten van de Stichting Ondersteuning Voedselbank Amsterdam Centrum/Oud-West in de Marnixstraat. De steunstichting stelt zich onder meer ten doel het verstrekken van voedsel als aanvulling op de voedselpakketten in periodes waarin bepaalde producten weinig worden verstrekt. Dit initiatief wordt gedragen door vijf binnenstadskerken.
Ook collecteert de diaconie voor landelijke en wereldwijde initiatieven. Onder deze doelen zijn Artsen zonder Grenzen, Zeemanswelvaren, Not for Sale ten behoeve van voormalige prostituees, Thembaletu Home Based Care voor aids slachtoffers in Zuid-Afrika.

Steun ons!

Naast financiële bijdragen tijdens de collectes kunnen ook giften ten behoeve van een bepaald doel aan de diaconie worden overgemaakt via bankrekening nummer NL46 INGB  0004 9718 00 ten name van Diaconie Westerkerk.