Diaconaat

De diaconie ondersteunt, coördineert en bevordert het onderlinge dienstbetoon en de diaconale activiteiten van de gemeente. In het open huis dat de Westerkerk wil zijn, ziet de diaconie het als haar taak eraan bij te dragen dat mensen hulpvaardig kunnen zijn ten opzichte van anderen die dat nodig hebben zowel binnen de Westerkerkgemeente als daarbuiten in onze stad en verder in de wereld.

Terugblik

De diaconie stimuleert door haar collectebeleid, door de berichtgeving over haar activiteiten, maar ook door het organiseren van activiteiten de gemeente om de blik naar buiten te richten: zowel dichtbij naar de wijk waarin de Westerkerk zich bevindt, als verder naar de stad en de wereld toe. Zij heeft zich lange tijd geleden al ingezet voor het opzetten van een voedselbank in het centrum van Amsterdam en is van begin af aan vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting tot Ondersteuning van de Voedselbank Centrum.

Wat doet de diaconie concreet?

Amnesty en JohnHet omzien naar elkaar komt tot uiting in de activiteiten van vrijwilligersgroepen zoals de Amnesty-schrijfgroep, de Tref.-maaltijd, de collectantengroep, de koffieschenkgroep en de commissie van ontvangst. De diakenen in de Westerkerk functioneren voor een belangrijk deel op het niveau van stimuleren en begeleiden. Het uitvoerende werk wordt voor een belangrijk deel verricht door vrijwilligers.
Bij het vaststellen van de collectedoelen voor de wijkdiaconie is er het streven om te werken met een jaardoel of jaarthema. De kerstnachtcollecte van de diaconie is jaarlijks bestemd voor een doel verbonden met het thema Kinderen in Amsterdam.
Vanzelfsprekend hebben de diakenen hun taken in de eredienst. Zij dragen zorg voor het collecteren en geven en voor de ondersteuning tijdens en rondom de viering van het Heilig Avondmaal.
De diaconie staat open om nieuwe diaconale initiatieven vanuit de gemeente te ondersteunen.

Individuele hulpverlening

Het omzien naar elkaar, de hulpvaardigheid ten opzichte van de ander vormt het hart van het diaconale werk. Het helpen waar geen of onvoldoende hulp in de buurt is, het signaleren van verborgen armoede en het openstaan voor de noden die zich voordoen, maken dat het diaconale werk veelzijdig is.
De diakenen willen duidelijk herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor bezoekers die bijgestaan willen worden in praktisch, financieel of pastoraal opzicht. De diaconie laat zich regelmatig door de koster-beheerder, bureaucoördinator en vaste vrijwilligers informeren over gevallen van bijzondere nood. Indien nodig worden mensen doorverwezen.
Een grote mate van anonimiteit en vertrouwelijkheid voor wie de Westerkerk bezoeken of zich er thuis voelen dient te zijn gewaarborgd. Het vereist vaak een subtiele aanpak van de diakenen om daarbij diaconale noden te signaleren en zo nodig – in overleg met de pastorale ouderlingen - te helpen.

Jaardoelen

Sinds enkele jaren wordt een project geselecteerd waarvoor maandelijks wordt gecollecteerd. Zo kon in de afgelopen jaren geld worden overgemaakt voor het project Thembalethu in Zuid-Afrika en voor opbouwwerk van een kerkelijke gemeente in Mexico.
In 2018 wordt maandelijks gecollecteerd voor een project van de Stichting Not for Sale (NFS), die tot doel heeft slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting een nieuw perspectief op het leven te geven. NFS is sinds 2012 actief met het aanbieden van training in keukentechnieken voor vrouwen uit het opvangcentrum voor mensenhandel in Amsterdam. Dit gebeurt in Nederland door middel van een leerwerktraject in de twee sociale ondernemingen: brunchcafé Dignita op de Koninginneweg en Dignita Hoftuin aan de Nieuwe Herengracht van de Protestantse Diaconie. NFS wil een nieuwe trainingslocatie openen voor theorie- en praktijklessen. Deze locatie moet nog verbouwd worden, terwijl daarnaast geïnvesteerd moet worden in de lesmiddelen.

Andere doelen

image gemeenteavondNaast het jaardoel collecteert de Diaconie in 2018 voor enkele doelen dichtbij in eigen stad, waaronder het Wereldhuis, een informatiecentrum dat ongedocumenteerde migranten adviseert over opleidingen en cultuur en hun nieuwe perspectieven biedt. Het Wereldhuis is een initiatief van de Amsterdamse Diaconie en Luthers Amsterdam en de stichting ANMEC die streeft naar een stad waar bewoners (jong en volwassen) een actieve bijdrage kunnen en willen leveren aan een duurzame toekomst.
Een ander doel dat veelvuldig terugkeert en dat wij een warm hart toedragen is de Voedselbank in Amsterdam Centrum. De Diaconie van de Westerkerk is via een stuurstichting nauw betrokken bij deze uitgiftepunten.
Ook collecteren we voor landelijke en wereldwijde initiatieven. Onder deze doelen zijn Artsen zonder Grenzen, Edukans en SOS Kinderdorpen. Eens per twee maanden wordt een bijdrage gevraagd voor de non-profit organisatie Thembalethu Home Based Care. Deze organisatie zet zich in voor aidsslachtoffers in Zuid-Afrika. Een ander doel dat wij van harte steunen is Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. UAF helpt en begeleidt hoogopgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende positie in onze maatschappij.

Steun ons!

Naast financiële bijdragen tijdens de collectes kunnen ook giften ten behoeve van een bepaald doel aan de diaconie worden overgemaakt via bankrekening nummer NL46 INGB  0004 9718 00 ten name van Diaconie Westerkerk.